Powered by
TTSReader
Share this page on
Article provided by Wikipedia


Autonomous prefectures ("Chinese: 自治州; "pinyin: Zìzhìzhōu) are one type of "autonomous administrative divisions of China, existing at the "prefectural level, with either "ethnic minorities forming over 50% of the population or being the historic home of significant minorities. All autonomous prefectures are mostly dominated, in population, by the "Han Chinese. The official name of an autonomous prefecture includes the most "dominant minority in that region, sometimes two, rarely three. For example, a "Kazakh (Kazak in official naming system) prefecture may be called Kazak Zizhizhou. Like all other prefectural level divisions, autonomous prefectures are divided into "county level divisions. There is one exception: "Ili Kazak Autonomous Prefecture contains two prefectures of its own. Under the "Constitution of the People's Republic of China, autonomous prefectures cannot be abolished.

Contents

List of autonomous prefectures[edit]

Province Name "Simplified Chinese and "Pinyin Designated "minority Local name Capital
"Gansu "Linxia 临夏回族自治州
Línxià Huízú Zìzhìzhōu
"Hui (The Hui speak "Chinese)
"Xiao'erjing: لٍشِا جُوِذُو ذِجِجِوْ
"Linxia
"Gansu "Gannan 甘南藏族自治州
Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu
"Tibetan "Tibetan: ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Kan-lho Bod-rigs rang-skyong-khul
"Hezuo
"Guizhou "Qiandongnan 黔东南苗族侗族自治州
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu
"Miao and "Dong "Hmong: Cheej Toob Naj Mioj Txhwj Toom Txhwj Txim Tsim Tsawb
"Dong: ?
"Kaili
"Guizhou "Qiannan 黔南布依族苗族自治州
Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu
"Buyei & "Miao "Buyei: Qianfnanf Buxqyaix Buxyeeuz ziqziqzouy
"Hmong: Cheej Naj Pwm Yi Txhwj Mioj Txwj Txim Tsim Tsawb
"Duyun
"Guizhou "Qianxinan 黔西南布依族苗族自治州
Qiánxī'nán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu
"Buyei & "Miao "Buyei: Qianfxiynanf Buxqyaix Buxyeeuz Ziqziqzouy
"Hmong: Cheej Xyi Naj Pwm Yi Txhwj Mioj Txwj Txim Tsim Tsawb
"Xingyi
"Hubei "Enshi 恩施土家族苗族自治州
Ēnshī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu
"Tujia & "Miao "Tujia: ?
"Hmong: EE Si Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
"Enshi
"Hunan "Xiangxi 湘西土家族苗族自治州
Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu
"Tujia & "Miao "Tujia: ?
"Hmong: Xyaa Xyi Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
"Jishou
"Jilin "Yanbian 延边朝鲜族自治州
Yánbiān Cháoxiǎnzú Zìzhìzhōu
"Korean "Korean: 연변 조선족 자치주
Yeonbyeon Joseonjok Jachiju
"Yanji
"Qinghai "Haibei 海北藏族自治州
Hǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu
"Tibetan "Tibetan: མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Mtsho-byang Bod-rigs rang-skyong-khul
"Haiyan County
"Qinghai "Hainan 海南藏族自治州
Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu
"Tibetan "Tibetan: མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Mtsho-lho Bod-rigs rang-skyong-khul
"Gonghe County
"Qinghai "Huangnan 黄南藏族自治州
Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu
"Tibetan "Tibetan: རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul
"Tongren County
"Qinghai "Golog 果洛藏族自治州
Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu
"Tibetan "Tibetan: མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul
"Maqên County
"Qinghai "Yushu 玉树藏族自治州
Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu
"Tibetan "Tibetan: ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Yul-shul Bod-rigs rang-skyong-khul
"Yushu
"Qinghai "Haixi 海西蒙古族藏族自治州
Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu
"Mongol & "Tibetan "Mongolian: ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ
Borotal a-yin mongγol ebereen öbertegen zasaqu ǰuu
"Tibetan: མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul
"Delingha
"Sichuan "Ngawa 阿坝藏族羌族自治州
Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu
"Tibetan & "Qiang "Tibetan: རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Rnga-ba Bod-rigs dang Chavang-rigs rang skyong khul
"Qiangic: Ggabba Shbea Rrmea nyujugvez zhou
"Barkam
"Sichuan "Garzê 甘孜藏族自治州
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu
"Tibetan "Tibetan: དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Dkar-mdzes Bod-rigs rang-skyong khul
"Kangding
"Sichuan "Liangshan 凉山彝族自治州
Liángshān Yízú Zìzhìzhōu
"Yi "Yi: ""ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ
Niepsha Nuosu Zytjiejux dde Zho
"Xichang
"Xinjiang "Kizilsu 克孜勒苏柯尔克孜自治州
Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu
"Kyrgyz "Kyrgyz: Кызылсуу Кыргыз аптоном обласы
Kızılsuu Kırgız avtonom oblastı
"Artux
"Xinjiang "Bortala 博尔塔拉蒙古自治州
Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu
"Mongol "Mongolian: ᠪᠣᠷᠣᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ
Borotala mongγol ebereen zasaqu ǰuu
"Bole
"Xinjiang "Changji 昌吉回族自治州
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu
"Hui (The Hui speak "Chinese)
"Xiao'erjing: چْاکِ خُوِذُوْ ذِجِجِوْ
"Changji
"Xinjiang "Bayingolin 巴音郭楞蒙古自治州
Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu
"Mongol "Mongolian: ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ
Bayangol mongγol ebereen zasaqu ǰuu
"Korla
"Xinjiang "Ili
("Altay)
("Tacheng)
伊犁哈萨克自治州
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu
(阿勒泰地区)
(Ālètài Dìqū)
(塔城地区)
(Tǎchéng Dìqū)
"Kazakh "Kazakh: ىله قازاق اۆتونومىيالى وبلىسى
İle Qazaq awtonomïyalıq oblısı
("Kazakh: ئالتاي ۋىلايىتى‎)
(Altay aymağı)
("Kazakh: تارباعاتاي ايماعى‎)
(Tarbağatay aymağı)
"Yining
("Altay)
("Tacheng)
"Yunnan "Dehong 德宏傣族景颇族自治州
Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu
"Dai & "Jingpo "Tai Nüa - ""ᥖᥬᥳᥑᥨᥒᥰ
"ZaiwaSikung Sam Zaizo Byumyu Yumsing Upkang Mau
"Mang
"Yunnan "Nujiang 怒江傈僳族自治州
Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu
"Lisu "Lisu: ""Nujiang Lisu Autonomous Prefecture.svg
Nolmut lisu shit jilqait guatshit zhou
"Lushui County
"Yunnan "Dêqên 迪庆藏族自治州
Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu
"Tibetan "Tibetan: བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Bde-chen Bod-rigs rang-skyong khul
"Shangri-La
"Yunnan "Dali 大理白族自治州
Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu
"Bai "Bai: Darl•lit Baif•cuf zirl•zirl•zox "Dali
"Yunnan "Chuxiong 楚雄彝族自治州
Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu
"Yi "Yi: ?
? Nuosu Zytjiejux dde Zho
"Chuxiong
"Yunnan "Honghe 红河哈尼族彝族自治州
Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu
"Hani & "Yi "Yi: ?
? ? Nuosu Zytjiejux dde Zho
"Hani: Haoqhoqzel
"Mengzi
"Yunnan "Wenshan 文山壮族苗族自治州
Wenshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu
"Zhuang & "Miao "Zhuang: Munzsanh Bouxcuengh Myauzcuz Swcicouh
"Hmong: Veej Sa Tsuaam Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
"Wenshan
"Yunnan "Xishuangbanna 西双版纳傣族自治州
Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu
"Dai "Tai Lü: ""ᦈᦹᧈᦈᦹᧈᦋᦵᦲᧁᦘᦱᦉᦱᦑᦺ᧑᧒ᦗᧃᦓᦱ "Jinghong

Ethnic composition of autonomous prefectures[edit]

Note: * - denotes as the second titular ethnic group
Autonomous
Prefecture
Year
created
Province Titular
ethnic group
Other
minorities
Han % Total
population
% 2000 % 2010 % 2000 % 2010 2000 2010
Bayingolin Prefecture 1954 Xinjiang "Mongol 3.40 3.40 "Uyghur 31.83 31.83 59.29 59.29 1,323,028
Bortala Prefecture 1954 Xinjiang "Mongol 5,64 5.66 "Uyghur 12,53 13.32 67,19 64.96 482,615
Changji Prefecture 1954 Xinjiang "Hui 11.55 9.52 "Kazakh 7.98 9.33 75.14 75.31 1,412,844
Chuxiong Prefecture 1958 Yunnan "Yi 26.31 26.70 "Lisu 2.03 1.98 67.45 66.94 2,615,109
Dali Prefecture 1956 Yunnan "Bai 32.8 32.19 "Yi 12.94 13.02 50.35 50.69 3,525,706
Dehong Prefecture 1953 Yunnan "Dai 30,14 28.88 "Jingpo* 11,53 11.09 50,66 51.93 1,124,432
Dêqên Prefecture 1957 Yunnan "Tibetan 33.12 32.36 "Lisu 27.78 26.72 16.39 18.34 357,528
Enshi Prefecture 1983 Hubei "Tujia 45,0 47.50 "Miao* 5,45 5.01 47,24 45.32 3,976,081
Gannan Prefecture 1953 Gansu "Tibetan 51.44 54.64 "Hui 6.43 6.25 41.75 38.70 723,521
Garzê Prefecture 1950 Sichuan "Tibetan 78.37 78.29 "Yi 2.56 2.66 18.24 18.24 1,060,632
Golog Prefecture 1954 Qinghai "Tibetan 91.63 91.86 "Hui 1.11 0.96 6.59 6.57 173,541
Haibei Prefecture 1953 Qinghai "Tibetan 24.15 24.36 "Hui 30.58 31.52 36.63 35.88 283,230
Hainan Prefecture 1953 Qinghai "Tibetan 62.77 66.31 "Hui 6.97 6.84 28.06 24.84 446,849
Haixi Prefecture 1954 Qinghai "Mongol 7.23 5.53 "Tibetan* 12.16 10.93 64.95 66.01 390,743
Honghe Prefecture 1957 Yunnan "Hani 16.6 17.55 "Yi* 23.57 23.19 44.31 42.85 4,408,699
Huangnan Prefecture 1953 Qinghai "Tibetan 66.32 68.55 "Mongol 13.54 13.98 7.54 6.08 254,033
Ili Prefecture 1954 Xinjiang "Kazakh 21.53 "Uyghur 26.88 35.22 2,814,980
Kizilsu Prefecture 1954 Xinjiang "Kyrgyz 28.32 27.32 "Uyghur 63.98 64.68 6.41 6.78 539,849
Liangshan Prefecture 1952 Sichuan "Yi 44,43 49.13 "Tibetan 1,49 1.39 51,97 47.55 4,789,421
Linxia Prefecture 1956 Gansu "Hui 31.59 "Dongxiang 25.99 39.70 2,103,259
Ngawa Prefecture 1953 Sichuan "Tibetan 53,72 54.50 "Qiang* 18,28 17.58 24,69 24.56 898,846
Nujiang Prefecture 1954 Yunnan "Lisu 47.13 48.21 "Bai 26.97 26.04 13.13 12.35 520,765
Qiandongnan Prefecture 1956 Guizhou "Miao 41.48 41.57 "Dong* 31.4 29.02 19.3 21.73 4,535,015
Qiannan Prefecture 1956 Guizhou "Buyei 32.46 31.22 "Miao* 13.37 12.69 43.37 44.84 4,037,887
Qianxinan Prefecture 1982 Guizhou "Buyei 30,04 27.56 "Miao* 7,51 7.08 57,53 60.62 3,398,147
Wenshan Prefecture 1958 Yunnan "Miao 12,94 13.68 "Zhuang* 30,04 29.20 41,99 42.69 3,703,008
Xiangxi Prefecture 1957 Hunan "Tujia 42.73 "Miao* 33.85 22.85 2,547,833
Xishuangbanna Prefecture 1953 Yunnan "Dai 29.89 27.89 "Hani 18.73 19.01 29.11 30.03 942,844
Yanbian Prefecture 1952 Jilin "Korean 36,26 32.45 "Manchu 2,58 2.52 60,70 64.55 2,190,763
Yushu Prefecture 1951 Qinghai "Tibetan 96.49 "Hui 0.22 3.09 373,427

Former autonomous prefectures of China[edit]

Administrative prefecture level units with a population of 30% or more of ethnic minorities[edit]

Excluding prefecture level units of autonomous regions in 2000.

See also[edit]

External links[edit]

) ) WikipediaAudio is not affiliated with Wikipedia or the WikiMedia Foundation.